OSH Avenue International Conference | oaicth@tosh.or.th

OAIC 2022 เชิญชวนผู้สนใจร่วมการประกวดคลิปวิดีโอสั้น ความยาวไม่เกิน 60 วินาที

Home OAIC 2022 เชิญชวนผู้สนใจร่วมการประกวดคลิปวิดีโอสั้น ความยาวไม่เกิน 60 วินาที ที่ี่สร้างสรรค์น่าสนใจ กระตุกให้เห็นความสําคัญของความปลอดภัย ในหัวข้อ “Next Normal : มองการณ์ไกลความปลอดภัยแบบ Safe-Save” เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในแบบ Next Normal ผ่านสื่อ Social Media ประกาศผลผู้ชนะเลิศ  ณ งาน OAIC 2022ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 30,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร รางวัลชนะเลิศ : 10,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : 8,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : 5,000 บาท และ รางวัล Popular vote : 7,000 บาท ขยายระยะเวลาการส่งผลงาน ต้ังแต่วันนี้ – 8 มิถุนายน 2565  […]

Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!

อีเมล / Email *
รหัสผ่าน / Password *