FORESIGHTforSAFE | +66 2 448 9111

ยินดีต้อนรับ!! สู่ Knowledge Sharing Center

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ได้รวบรวมงานวิจัยมากมายทั้เกี่ยวข้องกับ ความปลอดภัย, อาชีวอนามัย และ การดูแล – ปรับปรุง สภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานสำหรับทุกภาคส่วน

กำหนดการวันนี้