OSH Avenue International Conference | oaicth@tosh.or.th

สารจากประธานสภากรุงเทพมหานคร

 

          สภากรุงเทพมหานคร เป็นองค์กรที่มีบทบาทหน้าที่สำคัญด้านนิติบัญญัติ มีอำนาจในการพิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ฝ่ายบริหารของกรุงเทพมหานครเสนอ เพื่อใช้ในการดูแลแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน โดยสภากรุงเทพมหานครทำหน้าที่ร่วมกับฝ่ายบริหารอย่างใกล้ชิดในการติดตาม ตรวจสอบ ดูแล และให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้การใช้งบประมาณเกิดประสิทธิภาพสูงสุด สามารถสนองต่อประโยชน์ของประชาชนและบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ที่กำหนดยุทธศาสตร์หรือวิสัยทัศน์ในมิติของมหานครสำหรับทุกคน ซึ่งจะทำให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ มีระบบการจัดการอาชีพและการแสวงหารายได้ที่สามารถเพิ่มโอกาสให้แก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจและผู้ที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจนอกระบบ

          การสนับสนุนชุมชนของกรุงเทพมหานครทำให้สามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานและมีเอกลักษณ์หลากหลายทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยมีตราเครื่องหมาย บางกอกแบรนด์   (Bangkok Brand) รับรองคุณภาพมาตรฐานเป็นแนวทางหนึ่งที่จะสนับสนุนให้แผนการพัฒนากรุงเทพมหานครบรรลุผลในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจและผู้ที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจนอกระบบได้  มีโอกาสประกอบอาชีพ สนับสนุนให้สร้างผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยสร้างแรงดึงดูดให้ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศนิยมบริโภคมากขึ้น ส่งผลดีต่อการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ทำให้เศรษฐกิจฐานรากเกิดความเข้มแข็งและเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

          ผมหวังว่า หนังสือฉบับนี้จะเป็นแหล่งข้อมูลที่จะทำให้ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศรู้จัก ยอมรับ      และหันมาใช้ผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) มากยิ่งขึ้นมีผลสนองต่อยุทธศาสตร์การเป็นเมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานครต่อไป

 

 

 

 

                                                                                (นายวิรัตน์  มีนชัยนันท์)

                                                                             ประธานสภากรุงเทพมหานคร

ภายวันที่ 11 มิถุนายน 2565 ภายวันที่ 11 มิถุนายน 2565

จะครบกำหนดชำระตามสัญญาจะซื้อ งวดที่ 3 จำนวนเงิน 25,000,000 บาท

ขอให้ท่านชำระเงินให้ตรงตามกำหนดระยะเวลาดังกล่าว

หากไม่ชำระ ถือว่า ท่านผิดสัญญา และต้องยกเลิกสัญญา

และท่านต้องออกจากบ้านภายใน 15 วัน มิเช่นนั้น เราอาจจะแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมาย ทั้งทางแพ่งและทางอาญา ในความผิด ฐานบุกรุก หรือความผิดอาญาอื่นใด (ถ้ามี)

อีกทั้งเราจะแจ้งสถานทูตไปยังประเทศของท่าน เพื่อให้ตรวจสอบถึงการเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทย ว่าได้ทำตามขั้นตอนโดยถูกต้องหรือไม่ และเข้ามาอยู่โดยถูกต้องหรือไม่ อีกทั้งการแต่งเครื่องแบบ โดยใช้เครื่องหมาย สัญลักษณ์ต่างๆ ได้รับอนุญาตหรือไม่

ดังนั้น ถ้าท่านยังไม่ชำระตามกำหนด หรือให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว เราถือว่า ท่านมีเจตนาที่จะฉ้อโกง และบิดพริ้ว ไม่ปฏิบัติตามสัญญาแต่อย่างใด และเราจะต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างถึงที่สุด

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน OAIC 2023

ชื่อ | Name *
นามสกุล | Lastname *
หมายเลขโทรศัพท์ | Phone number *
อีเมล | Email *
ประเภทผู้เข้าร่วมงาน | Type of_ attendee *
ช่องทางการเข้าร่วมงาน | Participate channel *
เข้าร่วมพิธีเปิดงาน OAIC 2023 | Opening ceremony