FORESIGHTforSAFE | +66 2 448 9111

10th June, 2022
ROOM 1 – The Mitrting room

10th June, 2022
ROOM 2 – Meeting Room 1-3

11th June, 2022
ROOM 2 – Meeting Room 1-3 (เฉพาะเช้า)

12th June, 2022
ROOM 1 – The Mitrting room (เฉพาะเช้า)

ยังไม่มีงานวิจัยในส่วนนี้

12th June, 2022
ROOM 2 – Meeting Room 1-3 (เฉพาะเช้า)

ร่วมส่งผลงานโครงงานพัฒนานวัตกรรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ชิงเงินรางวัลและโล่ประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2565

กำหนดการวันนี้